Facebook

doktorat.jpgW jaki sposb katecheza parafialna wpywa na religijno kandydatw do bierzmowania? Na to pytanie prbowa odpowiedzie ks. Rafa Czekalewski podczas publicznej dyskusji nad swoj rozpraw doktorsk. Doniosa uroczysto o wymiarze naukowym, odbya si 1 grudnia 2017 roku w gmachu Collegium Joannis Pauli II, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II. Praca zostaa napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Pawa Mkosy, prof. KUL, a jej tytu brzmi: Wpyw katechezy parafialnej na religijno kandydatw do bierzmowania. Studium katechetyczne w wietle badan? modziey z parafii wielkomiejskich prowadzonych przez Ksiy Pallotynw Prowincji Chrystusa Krla w Polsce.

W autoprezentacji Ksidz doktorant zaznaczy, e w trosce o wiar i religijno modego pokolenia Polakw podj badania nad przygotowaniem modziey do sakramentu bierzmowania. Problematyka, ktr zaj si Ksidz doktorant, okazuje si by jedn z najczciej dyskutowanych w obszarze katechetyki, ale i innych dyscyplin naukowych. Badania empiryczne, ktre przeprowadzi w piciu parafiach prowadzonych przez Stowarzyszenie w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie, pozwoliy na weryfikacj wskaza normatywnych i teoretycznych opracowa formacji do bierzmowania.

O zrecenzowanie dysertacji zostali poproszeni bp dr hab. Wojciech Osial oraz ks. prof. dr hab. Radosaw Chaupniak ? Dziekan Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukazujc warto omawianej pracy, bp Osial podkreli, e praca jest godna opublikowania.

Wysoka Komisja, pod przewodnictwem prodziekana Wydziau Teologii KUL ks. prof. dr. hab. Mariana Zajca docenia ogromny wysiek woony w prac przez ks. Rafaa i podczas tajnego gosowania przyja uchwa w sprawie przyjcia publicznej obrony i wystpienia do Rady Wydziau Teologii KUL o nadanie stopnia doktora teologii katechetyki.

Ksidzu Rafaowi na dalszej drodze rozwoju naukowego, yczymy Boych inspiracji do tworzenia nowych dzie.

Ks. Marek Tomulczuk SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama