Facebook

doktorat26 czerwca 2017r. w Lublinie naKatolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II miaa miejsce obrona doktorska ks. ukasza Grzyskiego SAC. Jego doktorat by uwieczeniem studiw w Instytucie Teologii Moralnej KUL. Promotorem pracy by ks. bp dr hab. Jzef Wrbel, prof. KUL, kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej. Recenzentami byli: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL, dyrektor Instytutu i ks. prof. dr hab. Pawe Gralczyk SAC (UKSW). Przewodniczcym komisji by ks. prodziekan dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL.

Rozprawa zatytuowana ?Eklezjalny wymiar troski o zdrowie czowieka. Studium teologicznomoralne? miaa za cel opisanie teologicznomoralnych aspektw troski Kocioa o zdrowie czowieka. W dysertacji ukazano, jakie s podstawy troski Kocioa katolickiego o zdrowie i inspiracje dla tej troski. Ponadto wskazano, w czym si wyraa eklezjalna troska o zdrowie czowieka, zarwno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, poczwszy od pocztkw chrzecijastwa, a do czasw wspczesnych. Wskazano take na konkretne problemy i zagadnienia moralne zwizane z trosk Kocioa o zdrowie czowieka. W tym celu podjto interdyscyplinarn refleksj nad zoonym zagadnieniem zdrowia czowieka. Aby zrealizowa cel badawczy pracy, odwoano si do rde. Byy to rda waciwe dla teologii moralnej, a wic Pismo wite, Tradycja Apostolska i Kocielna, Magisterium Kocioa i opracowania teologiczne. Specyfika podjtego tematu wymagaa rwnie wykorzystania rde i opracowa z innych dziedzin teologicznych, jak i z zakresu nauk biologiczno-medycznych. Tak zoon i rozbudowan rozpraw podzielono na cztery rozdziay.

W ocenie obu recenzentw przedstawiona dysertacja ks. ukasza reprezentuje bardzo wysoki poziom naukowy i wiadczy o rzetelnym i bardzo wnikliwym przeprowadzeniu do obszernych, szczegowych, a zarazem rzeczowych bada naukowych dotyczcych poruszonego tematu. Zwrcili oni uwag na bardzo obszern bibliografi i ogromny nakad pracy w przygotowanie i usystematyzowanie tak wyjtkowo zoonej i niesamowicie aktualnej problematyki. Na zadawane pytania ks. ukasz odpowiada wykazujc si bardzo dobrym przygotowaniem i ogromn wiedz.

Obiad doktorski mia miejsce w tzw. ?sali lustrzanej? w Konwikcie Ksiy Studentw KUL-u. Sta si okazj nie tylko do wsplnego posiku, ale i do witowania radoci w gronie zarwno profesorskim i naukowym, jak i rodzinnym, pallotyskim i przyjacielskim, wraz z licznie zgromadzonymi gomi. Nie zabrako podzikowa i wielu szczerych ycze, by talent naukowy zosta pomnoony w dalszym yciu i kapaskim posugiwaniu Ksidza doktora.

Ks. Sawomir Radulski SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama