Facebook

zdaniewicz1.jpgProf. dr hab. nauk humanistycznych wzakresie socjologii religii, socjolog religii, profesor i dziekan studiw WSD w Otarzewie, profesor Prymasowskiego Studium ycia Wewntrznego, Instytutu Teologii Apostolstwa wOtarzewie, ATK i UKSW, dyrektor Instytutu Statystyki Kocioa Katolickiego i Orodka Sonday Spoecznych ?OPINIA? oraz profesor i rektor Wyszej Szkole Nauk Spoecznych im. ks. Jzefa Majki, duszpasterz wielu rodowisk i grup spoecznych.

Urodzi si 11 grudnia 1928 r. w Otarzewie w rodzinie szlifierza Jzefa i Marii z d. Wasiak. Jego dom rodzinny mieci si blisko Seminarium Otarzewskiego, przy ul. Lipowej 5. Ochrzczony zosta 26 grudnia tr. w parafii w bikowie. Jednym z jego wychowawcw by duszpasterz Otarzewa, b. ks. Jzef Jankowski SAC, wizie i mczennik obozu koncentracyjnego w Auschwitz, wyniesiony na otarze w czerwcu 1999 r.

Do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksia Pallotyni) wstpi 14 sierpnia 1945 r. w Sucharach k. Naka, jako kandydat na kleryka. Tame, 26 sierpnia 1945 r. zosta obczony przez ks. prowincjaa Jana Makowskiego, a na rce kolejnego prowincjaa, ks. Stanisawa Czapli zoy 15 sierpnia 1947 r. pierwsz konsekracj w Stowarzyszeniu, jeszcze za dyspens od braku wieku kanonicznego. Profesj wieczn zoy trzy lata pniej w Otarzewie, na rce ks. Jzefa Wrbla. Studium filozofii odbywa w Sucharach iWadowicach (1946-48), a teologii w Otarzewie (1948-52). wicenia kapaskie przyj wOtarzewie 29 czerwca 1952 r. z rk bpa Wacawa Majewskiego, sufragana warszawskiego. W swoich pamitnikach, ktre prowadzi od wstpienia do pallotynw, jawi si nam od pocztku ks. Witold jako czowiek wiadomie odnoszcy si do wartoci chrzecijaskich, kierujcy si mioci bliniego, wiar w Chrystusa i powiceniem si Niepokalanemu Sercu Maryi Krlowej Apostow.

Po wiceniach kapaskich podj w latach 1952-57 studia na KUL w zakresie nauk spoecznych. Uzyska tam w 1956 r. magisterium z filozofii spoecznej, w 1958 r. doktorat zfilozofii (socjologii) ? przedstawi w nim realizacj wskaza pap. Piusa XI dotyczcych dziaalnoci Akcji Katolickiej w Polsce. W 1974 r. otrzyma habilitacj w zakresie socjologii religii, 21 listopada 1989 r. ? tytu profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, aw1994 r. ? profesora zwyczajnego z nadania prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

Po studiach, w lipcu 1957 zosta skierowany do Otwocka i mianowany kapelanem sanatoriw dziecicych w Otwocku. W roku akademickim 1958-59 peni funkcj wykadowcy filozofii w pallotyskim studium filozoficznym w Zbkowicach lskich, 1959-61 kierownika iprofesora pallotyskiego Orodka Wyszego Wyksztacenia Religijnego w Gdasku, ktry mieci si w domu przy ul. Elbietaskiej). Od 1961 r. by regensem Studium Pastoralnego (do 1965 r.) i wykadowc socjologii i katolickiej nauki spoecznej w Seminarium wOtarzewie, od 1967 prefektem studiw. W latach 1964-80 prowadzi wykady wPrymasowskim Studium ycia Wewntrznego w Warszawie. Ta 25-letnia praca znalaza uznanie w Kongregacji Pro Institutione Catholica, ktra w 1972 r. przyznaa mu kocielny tytu docenta. Od 1975 r. prowadzi wykady na ATK (obecnie UKSW) ? gdzie od 1990 r. by kierownikiem Katedry Socjologii Religii na Wydziale Kocielnych Nauk Historycznych iSpoecznych ATK. Od 1982 r. by dyrektorem i wykadowc w Instytucie Teologii Apostolstwa w Otarzewie i Wyszej Szkole Nauk Spoecznych im. ks. Jzefa Majki.

Z inicjatywy ks. Zdaniewicza, przeoony prowincjalny ks. Stanisaw Martuszewski SAC, powoa w 1971 r. Biuro Bada Statystycznych przy Wyszym Seminarium Duchownym zsiedzib w Otwocku. Tego roku zezwolenie kocielne podpisa Prymas Polski Stefan kard. Wyszyski, a w 1972 r. Ministerstwo Owiaty i Szkolnictwa Wyszego zatwierdzio orodek jako Zakad Socjologii Religii przy Wyszym Seminarium Duchownym w Otarzewie zsiedzib w Otwocku. Od 1993 r. nosi on nazw Instytut Statystyki Kocioa Katolickiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Zdaniewicz by jego dyrektorem w latach 1993-2014; od 1996 by te dyrektorem Orodka Sonday Spoecznych ?OPINIA?.

Ks. Zdaniewicz przynalea do lubelsko-warszawskiej szkoy socjologii religii (tworzyli j m.in. Cz. Strzeszewski, ks. W. Piwowarski, ks. J. Majka). Z dorobku naukowego KUL czerpa podstawy teoretyczno-metodologiczne i na jego bazie rozwija swoje badania empiryczne. Zapocztkowa wydawanie Spis duchowiestwa diecezjalnego w Polsce (od 1971 r.) i zakonnego (od 1979), zainicjowa ankiet skierowan do wszystkich parafii polskich (1972), obliczenia niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes, od 1979 r.). Utworzy trzy serie wydawnicze: ?Statystyka Kocioa Rzymskokatolickiego wPolsce?, ?Studia Socjologiczno-Religijne? i ?Studia Pastoralne?. Od 1998 r. wraz ze swym zespoem uczestniczy w midzynarodowych badaniach w krajach postkomunistycznych na temat przemian religijnych oraz miejsca i roli Kocioa w spoeczestwie (projekt ?Aufbruch?, kierowany przez P.M. Zulehnera z Institut fr Pastoraltheolgie und Kerygmatik w Wiedniu). Wraz z innymi zaprojektowa badania wrd Polonii, szczeglnie uwzgldniajc w nich pochodzenie spoeczne, postawy i zachowania polskich rodzin.

Zdaniewicz.jpgNalea do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 1975 r. w Sekcji Socjologii Religii, ktra powstaa dziki jego staraniom, a w latach 1981-86 by jej przewodniczcym), Towarzystwa Naukowego KUL (od 1956 r.), Confrence Internationale de Sociologie Religieuse (CISR, od 1960 r.), Komisji Episkopatu ?Iustitia et Pax? (1975-81), Rady Naukowej Gwnego Urzdu Statystycznego (od 1990 r.), Redakcji Midzynarodowego Przegldu Teologicznego ?Concilium? (1965-71). Zosta odznaczony przez GUS ?Za zasugi dla statystyki? i w 1999 uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za dorobek naukowo-dydaktyczny Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zorganizowa wiele sympozjw i konferencji naukowych, a take prowadzi liczne badania socjologiczne i sondaowe. W swoich badaniach naukowych zajmowa si religijnoci polskiego spoeczestwa, socjologi parafii, statystyk Kocioa katolickiego, socjologi powoa kapaskich i zakonnych, socjologi parafii, duszpasterstwa i komunikacji spoecznej, oraz wartociami religijno-moralnymi, postawami spoeczno-religijnymi katolikw poszczeglnych diecezji i modziey polskiej. Zajmowa si te Akcj Katolick.

W strukturach Stowarzyszenia peni take szereg odpowiedzialnych funkcji: radcy prowincjalnego przez 19 lat (1965-72, 1975-78, 1981-87, 1990-93) czonka Rady Wydawniczej, Komisji ds. Podziau Prowincji i innych grup roboczych. Dekretem Prymasa Jzefa Glempa zosta w 1985 r. mianowany na trzy lata spowiednikiem postulantek wZgromadzeniu Sistr Misjonarek Mioci.

W cigu wielu lat pracy dydaktycznej wypromowa wielu magistrw i doktorw, napisa wiele recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i przygotowa kilka opinii w procedurze tytuw profesora. Pod jego redakcj wyszy nastpujce prace: Spis duchowiestwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1971, Pz-Wwa 1975 (z A. Orszulikiem i E. Winklarzem); Koci katolicki w Polsce 1945-1972. Duchowiestwo i wierni, miejsca kultu, ycie religijne, Pz 1978; Koci katolicki w Polsce 1945-1978. Duchowiestwo i wierni, miejsca kultu, zgromadzenia zakonne, Pz-Wwa 1979 (to pod tytuem: The Catholic Church in Poland 1945-1978 oraz Eglise Catholique en Pologne dans les annes 1945-1978 - oba Pz-Wwa 1979); Religiousness in the Polish Society Life (chosen problems), Wwa 1981; Koci katolicki w Polsce 1945-1982, Pz 1983; Spis duchowiestwa diecezjalnego i zakonnego wPolsce, Pz 1980, 1986, 1991, 1997 (z A. Orszulikiem); Religia i ycie spoeczne, Pz 1983; Religion and social life, Pz 1983; Dziecko, Pz-Wwa 1984 (z W. Piwowarskim); Z bada nad religijnoci polsk. Studia i materiay, Wwa 1986 (z W. Piwowarskim); Koci katolicki wPolsce 1987, Pz 1987; Rytua religijny w rodzinie, Wwa 1988 (z W. Piwowarskim); Some Questions of Polish Religiosity in the 1980, Wwa 1989; Religijno polska w wietle bada socjologicznych, Wwa 1990 (z W. Piwowarskim); Rola parafii rzymsko-katolickiej worganizowaniu ycia spoecznego na szczeblu lokalnym, Wwa 1990 (z E. Firlit, E. Jarmochem i K. Rosa); Koci katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, Wwa 1991 (z L. Adamczukiem); Wartoci religijne i moralne modych Polakw, Wwa 1991 (z J. Mariaskim); Religijno Polakw 1991, Wwa 1993 (z L. Adamczukiem); Wykaz parafii wPolsce, Wwa 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2006; Duchowiestwo polskie 1994, Pz 1994; Nowe diecezje Kocioa katolickiego w Polsce, Wwa 1994 (z L. Adamczukiem); Znaczenie Kocioa w pierwszych latach III Rzeczpospolitej, Wwa 1994; Duchowiestwo polskie, Wwa 1995 (z J. Isajewem); Od Kocioa ludu do Kocioa wyboru, Kr 1996 (z I. Borowik); Znaczenie rodkw spoecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, Wwa 1996; Kto wygra? Kto przegra? Postawy spoeczno-religijne diecezjan wocawskich '97, Wwa 1997 (zT. Zembrzuskim); Religia a mass media, Zbki 1997; Spis duchowiestwa diecezjalnego w Polsce, Wwa 1998 (z R. Stpisiewiczem); Polacy o Papieu. Z socjologii pielgrzymek Jana Pawa II do Ojczyzny, Wwa 1999 (z T. Zembrzuskim); Postawy spoeczno-religijne mieszkacw archidiecezji katowickiej, Katowice 1999 (z T. Zembrzuskim); Koci ireligijno Polakw 1945-1999, Wwa 2000 (z T. Zembrzuskim); Postawy spoeczno-religijne diecezjan tarnowskich, Wwa 2001 (z T. Zembrzuskim); Religijno Polakw 1991-1998, Wwa 2001; Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen, Ostfildern 2001 (z L. Prudk'em i in.); Duchowiestwo diecezjalne oraz czonkowie mskich instytutw ycia konsekrowanego i stowarzysze ycia apostolskiego, Zbki 2002, 2005, 2011; Postawy spoeczno-religijne mieszkacw archidiecezji dzkiej, 2002 (z T. Zembrzuskim i S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne archidiecezjan gdaskich, Wwa 2003 (z T. Zembrzuskim); Koci katolicki na pocztku trzeciego tysiclecia w opinii Polakw, Wwa 2004 (z S.H. Zarb); Modzie Warszawy ? pokolenie pontyfikatu Jana Pawa II, Wwa 2005 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne archidiecezjan czstochowskich, Czstochowa 2005 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne archidiecezjan poznaskich, Katowice 2005 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne diecezjan omyskich, oma 2005 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne diecezjan warszawskich, Wwa 2006 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne mieszkacw archidiecezji szczecisko-kamieskiej, Szczecin 2006 (z S.H. Zarb); Religia, Koci, spoeczestwo. Wyniki porwnawcze bada socjologicznych w 12 diecezjach, Wwa 2006 (zS.H. Zarb); Statystyka diecezji Kocioa katolickiego w Polsce 1992-2004, Wwa 2006 (zL. Adamczukiem i S.H. Zarb); Religijno mieszkacw Warszawy, Wwa 2007 (z S.H. Zarb i T. Zembrzuskim); Postawy spoeczno-religijne diecezjan radomskich, Radom 2008 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne w diecezji bydgoskiej, Wwa 2008 (z S.H. Zarb); Postawy spoeczno-religijne katolikw diecezji drohiczyskiej, Drohiczyn 2010 (z E. Jarmochem); Postawy spoeczno-religijne mieszkacw diecezji pockiej, Pock 2010 (z L.Adamczukiem); Postawy religijne i spoeczne w archidiecezji wrocawskiej 2011, Wr 2012 (z L. Adamczukiem); Postawy spoeczno-religijne Polakw 1991-2012, Wwa 2013 (z L. Adamczukiem, E. Firlit).

Ks. Stanisaw Tylus SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama