Facebook

Ks_Kietlinski_mlody.jpgDoktor teologii, profesor Seminarium, pierwszy radca (1965-71 i 1984-93) oraz przeoony prowincjalny (1978-84) Prowincji Chrystusa Krla, radca generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (1971-77), dyrektor Orodka Postulacji przy Zarzdzie Prowincjalnym (1993-2017), kapelan rodowisk Powstania Warszawskiego, major Wojska Polskiego

Urodzi si 6 listopada 1932 r. w Leszczydole-Nowinach k. Wyszkowa, w rodzinie Jzefa i Anny z d. uchowska, ktrzy prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. 1 stycznia 1933 r. zosta ochrzczony w parafii Wyszkw (w diecezji pockiej) i tam te w 1943 r. otrzyma Sakrament Bierzmowania. Mia szecioro rodzestwa, cztery siostry i dwch braci; najstarszy Wacaw zgin w 1939 r. w bitwie pod Otarzewem; w grupie rannych onierzy zosta spalony w stodole w Borzcinie Dolnym, gdzie znajdowa si polowy szpital. Henryk podczas okupacji niemieckiej ukoczy szko powszechn i wczy si do suby w Szarych Szeregach, jako cznik Zgrupowania AK ?Obroa?. Po wojnie ukoczy w Wyszkowie szko redni.

Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstpi w Otarzewie 3 wrzenia 1949 r. i tam odby nowicjat. Pallotysk sutann otrzyma 8 wrzenia 1949 r. z rk ks. prowincjaa Stanisawa Czapli. Na jego te rce zoy pierwsz profesj ? 15 sierpnia 1951 r. w Wadowicach na Kopcu, a take wieczn ? trzy lata pniej w Otarzewie.Tu te, w latach 1950-52, uzupenia liceum oglnoksztacce, uzyskujc matur w Liceum Korespondencyjnym nr 1 w Warszawie, a nastpnie w latach 1952-58, w Wyszym Seminarium Duchownym odby studia filozofii i teologii. 16 czerwca 1963 r. przyj w Otarzewie Sakrament wice Kapaskich, udzielony mu przez posug pastersk Zygmunta Choromaskiego, warszawskiego biskupa pomocniczego i sekretarza generalnego Episkopatu Polski.

Ks_Kietlinski_major1.jpgBezporednio po wiceniach zosta skierowany na studia teologii pastoralnej i socjologii religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ktre ukoczy stopniem magistra i licencjata. W 1964 r. zosta mianowany rektorem domu warszawskiego i penicym obowizki proboszcza przy miejscowym kociele rektoralnym. W tym czasie zosta radc prowincjalnym (1965-71). Po zakoczeniu kadencji rektorskiej zosta skierowany do Otarzewa, gdzie podj wykady w Seminarium Duchownym; w latach 1967-71 prowadzi wykady z liturgiki, katechetyki i teologii pastoralnej. W 1971 r., na XIII. Zebraniu Generalnym zosta wybrany radc generalnym i do 1977 r. sprawowa t funkcj. Podczas pobytu w Wiecznym Miecie, w latach 1973-77 studiowa teologi apostolstwa wieckich na Papieskim Instytucie Pastoralnym przy Uniwersytecie Lateraskim.

Wybrany 25 marca 1978 r. na przeoonego polskiej Prowincji Chrystusa Krla, przyby 10 kwietnia do Warszawy i dwa dni pniej, z now Rad Prowincjaln, obj sprawowanie swego urzdu. Peni go do 24 marca 1984 r. Szczeglnym polem dziaalnoci nowego prowincjaa bya apostolska formacja laikatu. Ju na pocztku swego prowincjalstwa pisa w licie: ?Jestemy jednak wiadomi, e naszym szczeglnym zadaniem w Kociele jest apostolska formacja laikatu, czyli przygotowanie katolikw wieckich do podjcia dziea ewangelizacji we wspczesnym wiecie. Na tym polega wielko i charyzmat w. Wincentego Pallottiego ? [ktry] stara si wszelkimi rodkami rozpala mio apostolsk i budzi odpowiedzialno za Koci w sercach wszystkich wiernych. Naszym witym i podstawowym obowizkiem jest realizowa charyzmat w. Zaoyciela w naszych czasach? (List do wszystkich Czonkw Prowincji Polskiej Chrystusa Krla, 15 IV 1978). Inn dziedzin, ktr zaj si ks. H. Kietliski wraz z Zarzdem Prowincjalnym, byy liczne starania o pozwolenia na budowy kociow, kaplic, domw Stowarzyszenia oraz punktw duszpastersko-katechetycznych.

Po zakoczeniu kadencji prowincjaa pozosta w Radzie Prowincjalnej jako pierwszy radca (1984-93), a nastpnie 1 wrzenia 1993 r. zosta mianowany dyrektorem Orodka Postulacji przy Zarzdzie Prowincjalnym. W zwizku z tym by postulatorem procesw kanonizacyjnych b. ks. Jzefa Jankowskiego SAC i b. ks. Jzefa Stanka SAC oraz procesw beatyfikacyjnych innych pallotyskich mczennikw za wiar: ks. Franciszka Bryji (?1942), ks. Franciszka Kiliana (?1941), br. Pawa Krawczewicza (Krawcewicza ?1945), ks. Norberta Pellowskiego (?1942), ks. Jana Szambelaczyka (?1941) i ks. Stanisawa Szulmiskiego (?1941).

Kietlinski_harcerz.jpgOd 7 stycznia 2001 r. by take kapelanem rodowiska onierzy Zgrupowania Armii Krajowej ?Kryska?, a nastpnie ?Zoka? i ?Parasol? oraz Okrgu Warszawa-Wschd wiatowego Zwizku onierzy AK. Przez 17 lat, w dniu 1 sierpnia, prowadzi liturgi na Cmentarzu Wojskowym na Powzkach, przy pomniku Gloria Victis. 3 maja 2012 r. zosta awansowany do stopnia majora Wojska Polskiego. Za zasugi na polu dziaalnoci kombatanckiej zosta uhonorowany Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2 sierpnia 2009), przez prezydenta RP Lecha Kaczyskiego, podczas spotkania z kombatantami, ktre odbyo si w Parku Wolnoci Muzeum Powstania Warszawskiego. Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, jest w kolejnoci polskich odznacze, trzecim co do wanoci (po Orderze Ora Biaego i Orderze Wojennym Virtuti Militari). Wtedy te od Ministra Obrony Narodowej otrzyma drugie odznaczenie ? Zoty Medal ?za Zasugi dla Obronnoci Kraju?. Zosta odznaczony Medalem Pro Patria, odznak ?Zasuony dla Warszawy?. By honorowym obywatelem Wyszkowa.

W 2001 r. obroni prac doktorsk na UKSW, przygotowan pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Witolda Zdaniewicza (cho rozpocz j wczeniej na KUL pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jzefa Majki, ?1993): Struktura spoeczna i akcje pastoralne a ycie religijne. Studium historyczno-socjologiczne na przykadzie diecezji tarnowskiej w latach 1950-60. Jest te autorem ksiki Moje dialogi z Janem Pawem II (Zbki 1998, 2004), podsumowujcej czterdziestoletni znajomo z Karolem kard. Wojty, a nastpnie pap. Janem Pawem II.

Ks. Henryk Kietliski zmar 4 marca 2017 r. w godzinach wieczornych. Przey 84 lata, 65 lat konsekracji w Stowarzyszeniu i 59 w kapastwie.

Oprac. ks. Stanisaw Tylus SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama