Facebook

postheadericon REFLEKSJA: ?o znieczulicy

ZnieczulicaPrzed wielu laty prowadziem wieczernik misyjny w Chylicach u Sistr od Aniow. Pomoc suy mi alumn z Wyszego Seminarium Duchownego z Otarzewa, z ktrym gosilimy konferencje. Mwi o misjach i o zaangaowaniu si w to dzieo. Mocno podkrela, e misje przyszy do nas. Zapamitaem z tej konferencji dwa przykady mwice o znieczulicy, o braku wraliwoci na zo, o braku pomocy innym?

Pozwol sobie je przytoczy, bo wprowadz one w tematyk dzisiejszej refleksji.

?W miecie odzi ? na schodach wielkiego bloku mieszkalnego ginie moda dziewczyna, napadnita i poraniona, ktra dugo i rozpaczliwie woaa o pomoc, ale wszystkie drzwi byy zamknite, bo nikt nie chcia si narazi. Jest to wielki grzech przeciwko czowieczestwu?.

Drugi przykad ?Pod Wrocawiem na midzynarodowej trasie E12 upozorowano wypadek drogowy. W cigu 3 godzin trwania eksperymentu, koo miejsca pozorowanego wypadku przejechao 150 pojazdw, a 97 kierowcw w ogle si nie zatrzymao. Prowadzcy pojazdy nie zainteresowali si losem lecego bez ruchu na kierownicy?. Te dwa przykady mwi o egoizmie ludzi zapatrzonych w siebie, dbajcych jedynie o siebie. To jest nasza klska, to jest nasze samounicestwienie, to jest zbrodnia dokonana na Chrystusie, czowieku, rodzinie, narodzie. Tu tkwi przyczyna ludzkiej tragedii, grzechw i cierpie, przyczyna zwyrodnie spoeczestw.

Ksidz arcybiskup Henryk Hoser w jednej z homilii, wygoszonej podczas uroczystoci powicenia sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocawiu, przypomnia, e ycie chrzecijanina jest adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjcie Pana. Odwoujc si do sw Pawa VI podkreli, e tylko wtedy zrozumiemy nasze czowieczestwo, jeli popatrzymy na nie w Boej perspektywie, poniewa jestemy stworzeni i uksztatowani na obraz Boga i dlatego jedynie On wie, jak powinnimy postpowa. Odwoujc si do sw w. Augustyna, abp Hoser, podkreli, e wewntrzna bieda, to jedna z najgorszych ndz dotykajcych czowieka.

Upienie sumienia, jego parali, to jedna z najgroniejszych chorb naszego spoeczestwa, kraju i wspczesnego wiata.

Wedug papiea Franciszka duchowe lenistwo prowadzi do tego, e chrzecijanie staj si smutni, s negatywnie nastawieni i nie chc, eby im przeszkadza w yciu. To jest choroba nas, chrzecijan ? zauway Franciszek. Tacy chrzecijanie nie su blinim, nie czyni dobra Kocioowi, s egoistami. Jako kolejny grzech chrzecijan papie wymieni ?formalizm?. ycie chrzecijaskie polega na tym, eby mie wszystkie dokumenty w porzdku, wszystkie wiadectwa ? oceni. To chrzecijanie ? hipokryci. Ich interesuj tylko formalnoci ? powiedzia. I przyzna, e wielu mamy ich w Kociele.

Pytam, szukam przyczyny znieczulicy. Zagbiam si w nauk Pisma witego, Kocioa, teologw, ludzi wielkiej wiary. Otrzymuj wiele odpowiedzi. Zwrc uwag na jedno: wychowanie w egoizmie, ktre powoduje, e ludzie staj si obojtni na nieszczcia innych. Tak rodz si nieczuli krlowie, prezydenci, przeoeni, ktrzy decyduj o losach wiata, a czsto take naszego ycia. Z egoizmu nie chcemy zawiera maestw, z egoizmu nie chcemy mie dzieci. Za ekonomiczno-gospodarcze przestpstwa dostaje si kilkanacie lat lub doywocie, a lekarze ? specjalici zabijajcy nienarodzone dzieci, nie ponosz kary. Dlaczego?

Znieczulica wdziera si do rodzin, spoeczestw, wsplnot ycia konsekrowanego, w ycie duchowiestwa. wiadcz o tym choby przykady z ycia witych, kapanw, wsplnot zakonnych. Wystarczy przyjrze si, jakiej znieczulicy dowiadczay od swoich sistr, w. Teresa od Dziecitka Jezus, w. Faustyna i inni.

Tych witych ludzi znieczulica blinich nie zamaa, ale wielu trudno jest znie obojtno czy zowrogie nastawienie ze strony innych.

Drodzy, przyjrzyjmy si naszemu yciu. Na ile jestemy nieczuli na bl i cierpienie innych, na ile nie ma u nas wraliwoci na osoby, ktre yj obok? Czsto w bezmylny sposb prezentujemy cyniczny humor, wymiewamy si z innych, ktrzy przeywaj bl i cierpienie.

Ile razy przechodzimy obok cierpicego, nie zwracajc na niego uwagi, nie pomagajc mu, nie modlc si za niego.

Dobrze by byo, abymy codziennie okazywali wspczucie i dobro.

Niech ta refleksja sprawi, by nasz styl ycia w tej dziedzinie si zmieni. Za wzorem Najwitszej Maryi Panny Matki Miosierdzia starajmy si y i promienie dobrem. Niech nasze ycie i ycie naszych wsplnot odmieni si, bymy zawsze byli otwarci na drugiego czowieka.

Br. Adam Fuek SAC

 
WARTO WCZY SI
WARTO POSUCHA
WARTO WIEDZIE
Reklama